Menü
Your Cart

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ( HİZMET SÖZLEŞMESİ )

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(6698 S.K) KAPSAMI VE GENEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

Bir tarafta Akrida Tekstil San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve grup şirketleri (bu sözleşmede kısaca “TEDARİKÇİ” olarak anılacaktır.) Diğer tarafta, hizmet veya ürün alan (bu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. 

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Taraflar arasından akdedilen yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesinin (bundan böyle “HİZMET SÖZLEŞMESİ” olarak anılacaktır.) eki niteliğindeki işbu sözleşmenin konusu, hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçi tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak müşteriler tarafından verilen bilgi ve belgelerin müşterinin onayı veya açık rıza beyanı olmaksızın kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin ve genel verilerin herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmasının, erişmesinin, verilmesinin, sızdırılmasının önüne geçecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir. 

3- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımını bulan kişiye ait bilgiler ile Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler. Hizmet sözleşmesinde tanımlanan işler/görevler/hizmetler esnasında tedarikçi tarafından müşteriye açıklanan fikir, proje, uzmanlık bilgileri, tasarım, buluş, iş metodu ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve iletişim yöntemleri gizli bilgi olarak kabul edilir. 

4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1. Müşteri hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçiye işini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi ve gerekli her türlü bilgi ve belgeyi tedarikçiye vermeyi taahhüt eder. 

4.2. Müşteri açıklanan bilgilerin eksik ya da hatalı olması sebebiyle ortaya çıkabilecek olan eksiklik, gecikme veya aksaklıklardan dolayı tedarikçinin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. 

4.3 Müşteri, tedarikçi tarafından kendisine açıklanan bilgi ve belgelerin gizli olduğunu bildiğini ve bu nedenle söz konusu gizli bilgileri sadece kendisinin bileceğini ve işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizli bilgilerden sadece işin gereği kadar haberdar olacaklarını, işbu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde müşterinin izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

4.4. Tedarikçi işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların işbu sözleşmede öngörülen gizlilik ilkelerine aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olacağını, söz konusu üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini, aykırılık hallerinden haberdar olduğu takdirde, derhal ve yazılı olarak müşterilere söz konusu aykırılık durumunu bildireceğini kabul ve taahhüt eder. 

4.5. Gizli bilgilerin ve kişisel verilerin işbu sözleşmeye aykırı olarak açıklanması, erişilmesine imkân sağlanması, sızdırılması veya benzeri davranışlarla bilgilerin ele geçirilmesine ortam sağlanması halinde müşteri, masrafları tedarikçiye ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini tedarikçiden talep etme hakkına sahiptir. 

5-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KANUNU’ NA UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5.1 Tedarikçi, Ana Sözleşme hükümlerine göre yükümlülüklerini ifa ederken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hareket edecektir. 

5.2 Tedarikçi, erişim sağladığı Kişisel Verileri, Ana Sözleşmenin konu ve amacına uygun şekilde işleyecektir.

5.3 Tedarikçi, Kişisel Verileri işlerken müşterinin talimat ve yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edecek, bunlara aykırı işlem yapmayacaktır.

5.4 Tedarikçi, Ana Sözleşme kapsamında işlediği verilerin gizliliği ve güvenliğini garanti edecek, bunları teminat altına alacaktır. Tedarikçi’nın sır saklama yükümlülüğü Protokolün sona ermesinden sonra da devam edecektir. 

5.5 Tedarikçi Kişisel Verilerin Korunması konusunda Kurumun Rehberlerinde yayınladığı standartlara uygun yazılım ve donanımlar kullanacaktır. 

5.6 Tedarikçi; kişisel verilerin adli bir makamdan gelen ve kişisel verilerin söz konusu adli makama açıklanmasını gerektiren yasal olarak bağlayıcı talepleri ve kişisel verilere yetkisiz kişilerce erişilmesi durumunu derhal müşteriye bildirmekle yükümlüdür.

6- KİŞİSEL VERİLERİN DEVRİ

6.1 Tedarikçi, müşteri’nin yazılı izni olmaksızın Kişisel Verileri devretmeyecektir. 

6.2 Tedarikçi, kural olarak verileri işlerken alt işleyen kullanmayacaktır. Böyle bir gereklilik söz konusu olduğunda, bu konuda önce müşteri’nin yazılı onayını alacak, bu Protokol hükümlerinin alt işleyen bakımından da bilinirliğini ve uygulanabilirliğini sağlayacaktır. Alt işleyenlerin eylem ve işlemleri ile ilgili her türlü sorumluluk Tedarikçi’ye ait olacaktır. 

6.3 Müşteriye ait Kişisel Veriler, Türkiye sınırları dışında bir ülkeye herhangi bir şekilde gönderilmeyecek ve buralarda işlenmeyecek, cloud (bulut) sistemleri de dahil olmak üzere yurtdışında saklanmayacaktır. Kişisel Verilerin herhangi bir şekilde yurt dışına devri gerekliliği söz konusu olursa, müşterinin yazılı izni alınacaktır. Kişisel Verilerin devri durumunda, Tedarikçi, devralan kişilerin de işbu Protokolde belirtilen tedbirlere uymasını sağlayacaktır.

7-KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE SİLİNMESİ

7.1 Tedarikçi Protokol süresinin sona ermesinde, müşterinin Kişisel Veri kategorilerine ait Kişisel Verileri, Kurul’un yönetmelik ve rehberlerini dikkate alarak ve bu konuda müşterinin vereceği talimatlar ile müşterinin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak silecek/imha edecektir ya da müşteriye iade edecektir. 

7.2 Protokolün sona ermesi durumunda Tedarikçi, kendi bünyesinde yedek ve kopya bırakmayacaktır. 

7.3 Tedarikçi, Kişisel Verilerin silinmesi ve imhasını, Kurul’un mevzuatına uygun olarak belgeleyecek ve belgeyi Protokolün süresinin sonunda müşteriye teslim edecektir. 

8- SÜRE 

8.1. Hizmet sözleşmesinin eki niteliğindeki işbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler hizmet sözleşmesinin geçerliliğini koruduğu müddetçe devam edecektir. 

8.2. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde dahi işbu sözleşme, hizmet sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren işletmeye ve ürünlere ait bilgiler ile kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olanları ve müşterinin izni olan bilgiler hariç ve kişisel veri sahibinin rızası hariç kişisel verilerin süresiz olarak gizliliği ve korunması olarak geçerliliğini koruyacaktır. 

9- GÜVENLİK TEDBİRLERİ

9.1 Tedarikçi, Kişisel Verilerin korunması konusunda her türlü teknik ve organizasyonel (idari) tedbiri alacaktır. Bu kapsamda, güncel antivirüs yazılımları kullanacak, ağ güvenliği konusunda gereken tüm tedbirleri alacak, Kişisel Verileri işlediği bilgisayar ve server gibi ortamlarının güvenliğini Kurul’un rehberlerinde belirtilen yöntemlere uygun şekilde (şifreleme vb.) sağlayacaktır. 

9.2 Tedarikçi, Kişisel Verileri, müşterinin izni ve bilgisi dışında değiştirmeyecek, silmeyecek, imha etmeyecektir. 

10- İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuattan doğan haklarını (Kişisel Verilerin silinmesi, düzeltilmesi, erişim gibi) kullanmaları durumunda, Tedarikçi, Şirket’ e her türlü desteği verecek ve kolaylığı gösterecektir. Bu konuda Tedarikçi, Şirket’in bilgi talep etmesi durumunda en geç 2 işgünü içinde istenilen bilgiyi verecektir.

11- VERİ İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

Tedarikçi kişisel veri işleme kurallarının ihlali ile ilgili bir duruma vakıf olması durumunda derhal (aynı gün içinde) Müşteriye bilgi verecektir. Bu bilgilendirme kapsamında müşterinin yetkili makama yapacağı başvuru için gereken her türlü belge, bilgi ve delil Tedarikçi tarafından temin edilecek ve müşteriye ibraz edilecektir. 

12- FESİH HAKKI VE TAZMİNAT

12.1 Tedarikçi’nin bu Protokolde belirtilen yükümlülüklerini ihlâl etmesi halinde, Müşteri söz konusu ihlâl düzeltilene dek veri aktarımını askıya alabilir ya da Protokolü haklı nedenle derhal feshedebilir.

12.2 Tedarikçi’nin işbu Protokolde veya mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini ihlali neticesiyle, Müşteriyi bir zarara uğratan, adli, idari ve cezai bir yaptırımla karşılaşması durumunda ödediği tüm idari para cezası ve tazminatlar Tedarikçi’ye rücu edilecektir. 

13- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 

İşbu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve/veya sözlü tüm sözleşmelerin (burada sayılmamış bilgiler ve patent ve benzeri buluş sözleşmeleri hariç) yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir. 

14- TEBLİGAT 

Tarafların işbu sözleşmenin atıfta bulunduğu sözleşmelerde, belge ve metinlerde belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli addolunacaktır. 


15- YÜRÜRLÜK 

İşbu sözleşme 16 (onaltı) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında düzenlenmiş özgür iradeleriyle okunup kabul edilmiştir.


ŞİRKET                        VERİ ALICISI


Akrida Tekstil San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.Size kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmak için sitemiz çerezleri kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz.